Skip to content
Waar muziek & vuur samenkomen!

ALGEMENE VOORWAARDEN RBL MEDIA/ KAMPVUURCONCERT

Download in PDF vorm: Algemene voorwaarden Kampvuurconcert

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“RBL Media/ Kampvuurconcert”: de VOF, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1363LH) Almere aan het adres Erik de Rodestraat 47, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86059882, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van RBL Media  inclusief bijlagen;

“Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

“Evenement”: een door of namens RBL Media georganiseerde activiteit, daaronder begrepen maar niet beperkt tot een activiteit van muzikale en/of recreatieve aard zoals een muziekvoorstelling, concert, show, festival, uitvoering of feest, alles in de ruimste zin van het woord;

“Klant” en/of  “Bezoeker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of verkregen zodat een Evenement kan worden bezocht. Elke bezoeker van het evenement, er komt óók een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een persoon zijn Ticket laat scannen bij de entree van het Evenement en zichzelf zo toegang verschaft;

“Locatie”: het gebouw, de (overdekte) ruimte), het veld, plein, terrein etc. waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens wordt begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes die hier aan grenzen;

“Ticket”: een door of namens Kampvuurconcert/ RBL Media verstrekt (digitaal) toegangsbewijs tot een Evenement;

“Ticketing organisatie”: het door Kampvuurconcert/ RBL Media ingeschakelde bedrijf om de online verkoop van Tickets via de Website te faciliteren;

“Voorverkooporganisatie”: het door Kampvuurconcert/ RBL Media ingeschakelde bedrijf dat via haar eigen website Tickets (voor)verkoopt aan Klanten zodat een Evenement kan worden bezocht;

“Website”: de www.kampvuurconcert.nl waar Klant de Tickets van Kampvuurconcert/ RBL Media elektronisch kan bestellen.

 

Artikel 2. Identiteit van Kampvuurconcert/ RBL Media

2.1 Kampvuurconcert/ RBL Media de VOF, zijnde de gebruiker van deze Algemene

Voorwaarden;
Adres: Erik de Rodestraat 47, 1363 LH Almere
E-mailadres: info@kampvuurconcert.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 86059882

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van de Klant en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kampvuurconcert/ RBL Media en de Klant. 3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement voor alle Bezoekers van het Evenement.

3.3 Door de aankoop van een Ticket, het Evenement met een Ticket te bezoeken en/of een andere overeenkomst te sluiten met Kampvuurconcert/ RBL Media, gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een Ticket via een derde tot stand is gekomen.

3.4 Voordat de overeenkomst ter zake de koop en levering van een Ticket tussen de Klant en

Kampvuurconcert/ RBL Media wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden altijd te lezen op de Website.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Kampvuurconcert/ RBL Media en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie een bestelling plaatst bij Kampvuurconcert/ RBL Media op basis van het aanbod van Kampvuurconcert/ RBL Media, waarmee het aanbod door de Klant wordt aanvaard en de Klant voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Als het verkrijgen van een Ticket via een derde tot stand is gekomen, komt er tussen de Klant en Kampvuurconcert/ RBL Media een overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant zichzelf met dit Ticket toegang verschaft tot het Evenement.

 

Artikel 5. Aankoop van Tickets

5.1 De Klant kan één of meerdere Tickets bestellen op de manier die wordt beschreven op de Website, door de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie.

5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling van het Ticket tot stand te brengen. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. De Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken.

5.3 Alle aanbiedingen, (programma) aankondigingen en prijsopgaven van

Kampvuurconcert/ RBL Media zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Kampvuurconcert/ RBL Media worden herroepen.

5.4 De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw. Bij de bestelling van een Ticket via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie kunnen naast de prijs voor het Ticket ook additionele servicekosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen per Evenement verschillend zijn.

5.5 Een ticket kan recht geven op extra’s. Daarnaast zijn er mogelijke extra’s zoals poncho’s die worden uitgedeeld. Deze extra’s worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt, en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

5.6 Nadat de betaling van het Ticket is goedgekeurd zal Kampvuurconcert/ RBL Media of de Voorverkooporganisatie de bestelling per e-mail bevestigen.

5.7 Kampvuurconcert/ RBL Media treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Ook bij elektronische betaling, zal Kampvuurconcert/ RBL Media passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 6. Tickets

6.1 Het Ticket bestaat uit een door Kampvuurconcert/ RBL Media, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie verstrekt document met barcode en/of cijfercode. Deze bar- en/of cijfercode is een unieke code en wordt per e-mail aan de Klant verstrekt. Indien de Klant het Ticket via e-mail wenst te ontvangen, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden verstrekt aan de Klant. Kampvuurconcert/ RBL Media kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

6.2 Alleen door de aanschaf van een Ticket bij Kampvuurconcert/ RBL Media (eventueel via de Ticketing organisatie) of de Voorverkooporganisatie heeft de Klant de garantie dat een geldig Ticket is gekocht. De bewijslast hiervan rust op de Klant.

6.3 Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Evenement aan één persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant is verstrekt, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik van het Ticket.

6.4 Alleen de houder van het Ticket, die het Ticket als eerst toont bij het Evenement, krijgt toegang tot het Evenement. Kampvuurconcert/ RBL Media is niet gehouden om te controleren of de houder van het Ticket tevens de rechtmatige eigenaar is.

6.5 Restitutie op gekochte tickets is niet mogelijk. De Klant krijgt bij aankoop via kampvuurconcert.nl/ Eventix de mogelijkheid zich te verzekeren.

 

Artikel 7. Verbod commerciële doorverkoop

7.1 Het is de Klant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kampvuurconcert/ RBL Media, niet toegestaan om Tickets (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commercieel doeleinde wordt verstaan het doorverkopen van een ticket voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor het ticket gekocht is.

7.2 Indien in strijd met het bepaalde in artikel 7.1 wordt gehandeld, is Kampvuurconcert/ RBL Media bevoegd de Tickets ongeldig te verklaren zonder dat Kampvuurconcert/ RBL Media gehouden is tot restitutie van enig bedrag. Daarnaast is Kampvuurconcert/ RBL Media gerechtigd alle uit de (door) verkoop voortvloeiende schade op de Klant te verhalen.

 

Artikel 8. Tijdens het Evenement

8.1 Het is de Klant niet toegestaan om voedsel, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of voor Klanten hinderlijke voorwerpen en/of stoffen mee te nemen naar het Evenement.  Kampvuurconcert/ RBL Media, de door Kampvuurconcert/ RBL Media ingeschakeld beveiliging en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij het betreden van het Evenement te (laten) fouilleren en de Klant is verplicht, indien daarom wordt verzocht, om hieraan mee te werken. Kampvuurconcert/ RBL Media en de exploitant van de Locatie behouden zich het recht voor om Klanten die geen medewerking willen verlenen aan genoemde fouillering de toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade. Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de Locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid en voor commerciële doeleinden.

8.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket zowel voor aanvang als tijdens het Evenement. De Klant is verplicht om op verzoek van

Kampvuurconcert/ RBL Media of de exploitant van de Locatie, zijn Ticket te tonen. Kampvuurconcert/ RBL Media en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via Kampvuurconcert/ RBL Media, via de Website of via andere door Kampvuurconcert/ RBL Media geautoriseerde verkoopkanalen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

8.3 De Klant is verplicht om zich op eerste verzoek van Kampvuurconcert/ RBL Media of de exploitant van de Locatie, zowel voor aanvang als tijdens het Evenement te legitimeren. 8.4 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kampvuurconcert/ RBL Media op een professionele en/of commerciële manier foto-, film-, geluids- en of andere opnameapparatuur bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kampvuurconcert/ RBL Media en de exploitant van de Locatie te gebruiken. Het overnemen uit en/of kopiëren van het programmaboekje, flyers, posters of andere drukwerken met betrekking tot het Evenement is eveneens verboden. Indien en voor zover genoemde apparatuur desondanks wordt aangetroffen, behouden Kampvuurconcert/ RBL Media en de exploitant van de Locatie zich te allen tijde het recht voor om afgifte te vorderen van meergenoemde apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Klant in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

8.5 Kampvuurconcert/ RBL Media behoudt zich te allen tijde het recht voor om Klanten die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

8.6 Kampvuurconcert/ RBL Media behoudt zich het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

8.7 De Klant dient zich als een goed en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Kampvuurconcert/ RBL Media, de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag op de Locatie. Kampvuurconcert/ RBL Media behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de Locatie te verwijderen, indien Kampvuurconcert/ RBL Media en/of de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade. 8.8 Op de Locatie geldt een algeheel rookverbod, roken kan worden gedaan op de daartoe aangewezen plekken. De Klant is gehouden zich aan dit rookverbod te houden. Kampvuurconcert/ RBL Media is bevoegd ingeval van overtreding van dit rookverbod door de Klant, deze de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement en/of de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Klant geheel op eigen risico. Kampvuurconcert/ RBL Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van het Evenement, zoals gehoorschade, zichtschade en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement en/of diefstal van bezittingen van de Klant. Het gebruik van een kluisje op het Evenement is geheel op eigen risico van de Klant.

9.2 Kampvuurconcert/ RBL Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Kampvuurconcert/ RBL Media toe te rekenen tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Kampvuurconcert/ RBL

Media is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Kampvuurconcert/

RBL Media in het betreffende geval uitkeert. In het geval de verzekeraar van

Kampvuurconcert/ RBL Media – om welke reden ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Kampvuurconcert/ RBL Media, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.000,- per Klant per jaar. Onder Direct schade wordt alleen verstaan zaakschade en letselschade. Alle overige schade (indirecte schade) zoals gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Schade waarvoor Kampvuurconcert/ RBL Media aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na afloop van het Evenement schriftelijk gemeld te worden aan Kampvuurconcert/ RBL Media, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

9.4 Kampvuurconcert/ RBL Media is nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op de Website.

9.5 Indien Kampvuurconcert/ RBL Media direct of indirect ondergeschikten, nietondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Kampvuurconcert/ RBL Media ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Kampvuurconcert/ RBL Media niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

9.6 Kampvuurconcert/ RBL Media streeft ernaar het programma en/of line-up van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Kampvuurconcert/ RBL Media is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen / wijzigingen van het tijdschema en/of line-up en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant of derden mocht ontstaan. Afwijkingen of wijzigingen in het programma en/of line-up, die plaatsvinden na aankoop van het Ticket, geven Klant ook geen recht op het ongedaan maken van de koop en (gedeeltelijke) restitutie van de aankoopprijs. Kampvuurconcert/ RBL Media is voorts ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze waarop artiesten/acts hun bijdrage aan het programma uitvoeren.

9.7 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van

Kampvuurconcert/ RBL Media en/of haar leidinggevende ondergeschikten vrijwaart de Klant Kampvuurconcert/ RBL Media tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofden ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdend met of voorvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

9.8 Wie deze voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot de Locatie geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan. Kampvuurconcert/ RBL Media behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Evenement die door Kampvuurconcert/ RBL Media en zij verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Algemene Voorwaarden.

9.9 Kampvuurconcert/ RBL Media kan niet gehouden worden tot enige vergoeding op het moment dat openbaar vervoer niet aankomt dan wel met vertraging aankomen op de plaats van bestemming.

9.10 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste alle (rechts)personen waarvan Kampvuurconcert/ RBL Media en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet-voorzien, waarop Kampvuurconcert/ RBL Media geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kampvuurconcert/ RBL Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Kampvuurconcert/ RBL Media dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Kampvuurconcert/ RBL Media verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Kampvuurconcert/ RBL Media of van derden dienen in ieder geval daaronder te worden begrepen, alsook ziekte of terugtrekking van een artiest, extreme weersomstandigheden, optreden van politie en/of brandweer, stakingen, terroristische dreigingen, epidemieën, pandemieën, beperkende overheidsmaatregelen etc.

10.2 In geval van overmacht heeft Kampvuurconcert/ RBL Media het recht het Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Kampvuurconcert/ RBL Media  is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de Klant die hierdoor is ontstaan.

10.3 Uitsluitend als het Evenement als gevolg van overmacht volledig wordt geannuleerd, zal Kampvuurconcert/ RBL Media de aankoopprijs van het Ticket (zoals vermeld op het Ticket) aan de Klant restitueren. De Klant heeft alleen recht op restitutie indien de Klant het Ticket heeft aangeschaft bij Kampvuurconcert/ RBL Media, via de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie.

10.4 Indien het Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, is Kampvuurconcert/ RBL Media slechts gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de aankoopprijs van het Ticket.

10.5 Volledige of gedeeltelijke restitutie zal in beginsel plaatsvinden binnen een redelijke termijn nadat het Evenement door Kampvuurconcert/ RBL Media is geannuleerd en na overhandiging door de Klant van een geldig en onbeschadigd Ticket voor het

(geannuleerde) Evenement, waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Klant is gekocht. Additionele (service)kosten en/of schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

10.6 Indien het Evenement als gevolg van overmacht door Kampvuurconcert/ RBL Media wordt verplaatst naar een andere datum blijft het Ticket geldig op die nieuwe datum. Mocht de Klant het Evenement op die nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd het Ticket in te leveren bij Kampvuurconcert/ RBL Media tegen restitutie van de aankoopprijs van het Ticket. Op deze restitutie zijn de voorwaarden uit artikel 10.5 tevens van toepassing. Daarnaast geldt dat restitutie alleen plaatsvindt indien Klant tijdig, dat wil zeggen binnen de termijn zoals is aangegeven op de Website, zijn Ticket aan Kampvuurconcert/ RBL Media overlegt.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend)

11.2 Op het evenement mogen door de Klant geen geluidsopnames en/of video opnames

worden gemaakt voor commerciële doeleinden. Dit recht is voorbehouden aan Kampvuurconcert/ RBL Media.

11.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:

  1. het is de Klant slechts toegestaan een normaal privé gebruik van een product te maken nadat de Klant daarvoor op normale, op de Website aangegeven wijze voor heeft betaald. Iedere handeling van de Klant waarbij de betalingswijze wordt omzeild, veranderd of anderszins wordt vermeden is verboden. Het is de Klant verboden een download of enig ander materiaal van de Website anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etcetera, daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de Klant verboden software, bestanden of betalingsprocédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren.
  2. toegestaan is het normale gebruik door de Klant van enig Product bestand dat deze rechtmatig heeft aangeschaft, volgens de procedures als aangegeven op de Website. Het is toegestaan om van (muziek)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht een privé-kopie te maken, een kopie op een andere computer te maken, echter dit alles uitsluitend voor eigen en niet commercieel gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën aan derden ter beschikking te stellen.
  3. de levering van enig door de Klant aangeschaft bestand behelst geen enkele overdracht of licentie van een recht aan de Klant tot promotie of exploitatie ten aanzien van dat bestand. Bij een geconstateerde overtreding van een Klant van de wettelijke regels behoudt Kampvuurconcert/ RBL Media zich het recht voor hiervan de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Klant.

 

Artikel 12. Leeftijdsgrens

12.1 De minimum/maximum leeftijd voor toegang tot het Evenement wordt aangegeven bij verkoop/op het Ticket. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt.

12.2 Kampvuurconcert/ RBL Media zal de toegang tot het festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de identiteitscontrole blijkt dat de Klant niet de vereiste leeftijd heeft. De Evenementen kunnen gesplitst worden in 3 categorieën: 1. Minimumleeftijd voor toegang 18 jaar of ouder

  1. Leeftijd voor toegang tussen 14 jaar tot 18 jaar
  2. Leeftijd tot twaalf jaar, altijd onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere volwassene.

 

Artikel 13. Wijziging of aanvulling Algemene Voorwaarden

13.1 Kampvuurconcert/ RBL Media is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website. 13.2 Indien de wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze beïnvloedt, zal Kampvuurconcert/ RBL Media de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Indien de Klant tevens Consument

is, heeft de Klant in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met

Kampvuurconcert/ RBL Media (tot koop en levering van het Ticket) te ontbinden.

 

Artikel 14  Nadere gebruiksregels

14.1 De bezoekers van de Website en/of Klanten van het Evenement zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Kampvuurconcert/ RBL Media zoals die zijn gepubliceerd op het Evenementen- en/of Locatie en/of de Website.

14.2 Voor zover de bezoeker van de Website en/of Klanten van het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan Kampvuurconcert/ RBL Media, afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.

14.3 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van Kampvuurconcert/ RBL Media, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

14.4 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijke verwijdering van de Klant door het ordepersoneel.

14.5 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor de Locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van de betreffende Kampvuurconcert/ RBL Media vooraf kenbaar gemaakt.

 

Artikel 15  Aanbod standhouders op een Evenement

15.1 De Klant kan op het Evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten. Hoewel Kampvuurconcert/ RBL Media deze derden met zorg uitkiest, is Kampvuurconcert/ RBL Media geen partij bij een overeenkomst tussen de Klant en deze derde. Kampvuurconcert/ RBL Media is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Klant aankopen of afnemen van een product of dienst. De Klant vrijwaart Kampvuurconcert/ RBL Media van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Klant en deze derde. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

 

Artikel 16  Ontzeggen toegang

16.1 Kampvuurconcert/ RBL Media houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Klant over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van Kampvuurconcert/ RBL Media een Klant een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van Kampvuurconcert/ RBL Media aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Klanten.

 

Artikel 17  Diversen

17.1 Kampvuurconcert/ RBL Media is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met de Klant door een enkele kennisgeving aan de Klant aan een derde over te dragen. 17.2 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kampvuurconcert/ RBL Media in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kampvuurconcert/ RBL Media vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling. Dit tast de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.

17.3 Kampvuurconcert/ RBL Media beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeld op de Website. Kampvuurconcert/ RBL Media behandelt klachten van de Klant conform deze klachtenprocedure.

 

Artikel 18  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en Kampvuurconcert/ RBL Media, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.

18.3 Indien een overeenkomst is gesloten met een Consument en de in artikel 14.2 aangewezen rechter niet de volgens de wet relatief bevoegde rechter is, heeft de Klant gedurende één maand nadat Kampvuurconcert/ RBL Media zich schriftelijk op artikel 14.2

van deze Algemene Voorwaarden heeft beroepen, de gelegenheid om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Privacy & Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Hiervan worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd in uw browser opgeslagen, omdat ze essentieel zijn voor de werking van deze site.

 

 

Back To Top